Contactformulier
Naam:*
Bedrijfsnaam:
Emailadres:*
Telefoonnummer:*
Ik ga akkoord met de privacyverklaring.*
Vraag:*

WIJ NEMEN U UW ZORGEN UIT HANDEN

Als ondernemer kunt u behoefte hebben aan iemand die de behandeling van lastige vraagstukken van u overneemt. U kunt zich op deze manier concentreren op het ondernemen terwijl wij uw belangen behartigen.

ARBEIDSRECHT

Noodzaak voor werkgever en werknemer
Het juiste arbeidscontract kan een hoop ellende voorkomen! Wees geschillen vóór door overeenkomsten door onze advocaten te laten opstellen of controleren. Wij zijn u van dienst indien u een arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen of heeft beëindigd, indien uw personeel schade heeft veroorzaakt, letsel heeft ondervonden, langdurig ziek is of indien u moet reorganiseren.

Bestaande arbeidsrechtelijke geschillen zullen wij proberen buiten de rechtszaal om te regelen. Als dat niet lukt en een procedure onvermijdeljk is dan zullen wij u volledig informeren over de kansen, de duur van de procedure, de gang van zaken en de kosten.

BESTUURSRECHT

Geschillen met de overheid
De belangen van ondernemers en de overheid lopen niet altijd parallel. Hier kunnen conflicten uit voortkomen waarbij wij u graag helpen de complexe regelgeving te doorgronden en uw mogelijkheden in kaart te brengen.

VASTGOED EN OMGEVINGSRECHT

Oplossingen op elk aspect
Houweling & Kars heeft langdurige ervaring met onroerend goed geschillen. Zowel in privaatrechtelijke geschillen als terzake koop, verhuur, erfpacht, erfdienstbaarheden, hypotheekrechten, gebonden eigendom of schadeverhaal staan wij u bij. Ook kunt u ons inschakelen bij publiekrechtelijke geschillen over bestemming, vergunningen of aanschrijvingen. Onder meer door onze contacten met veilingkopers en notarissen zijn wij bekend met de praktische en juridische gang van zaken bij veilingen, ontruiming na veiling e.d.

CONTRACTENRECHT

Ondersteuning bij nakoming van overeenkomsten
Als ondernemer sluit u diverse overeenkomsten: overeenkomsten van opdracht, koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten of huurovereenkomsten. U maakt afspraken met klanten, leveranciers, concurrenten, werknemers, (ver)huurders etc. Wees erop bedacht dat mondelinge afspraken moeilijk te bewijzen zijn.

Het is daarom belangrijk dat afspraken op papier worden gezet en door alle partijen worden getekend. Beide partijen weten dan waar ze aan toe zijn. Het komt regelmatig voor dat contracten niet of niet correct worden nagekomen. Niet zelden heeft dit problemen, onenigheid, kosten en schade tot gevolg. Wij zorgen ervoor dat het contract wordt nageleefd en dat uw schade wordt vergoed.

ONDERNEMINGSRECHT

Wij adviseren en procederen over alle juridische aspecten van het ondernemerschap. Of het nu gaat om concflicten met uw bank of met één van uw klanten wij vinden voor u de snelste en effectiefste oplossing zodat u zich kunt richten op uw onderneming. Wordt u als bestuurder aansprakelijk gesteld of heeft u schade geleden doordat een ander zijn afspraken niet behoorlijk is nagekomen dan voeren wij de procedure voor u.

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid is een algemene term. Het kan gaan om schade geleden als gevolg van een jegens u gepleegde onrechtmatige daad of schade welke het gevolg is van het niet nakomen van de verplichtingen van uw contractspartner.

Er zijn specifieke vormen van aansprakelijkheid, zoals werkgeversaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid (arts, advocaten, notarissen etc.) overheidsaansprakelijkheid etc. Wij behandelen zowel algemene als specifieke aansprakelijkheidskwesties. Daarnaast kunt u bij ons terecht indien u meent dat u een aanspraak heeft op een financiële instelling, bijvoorbeeld omdat die financiële instelling de jegens u geldende zorgplicht onvoldoende heeft nageleefd.

INCASSO

Snel en effectief
Problemen met het innen van uw rekeningen? Aan Houweling&Kars is een efficiënte incasso-afdeling verbonden, die onder toezicht van de advocaten voortvarend en tegen gunstige tarieven uw vorderingen incasseert. Wij handelen snel, zorgen dat de kosten beperkt blijven en het resultaat wordt behaald.

ONDERNEMERS

Op deze pagina vindt u een korte introductie in de specialismes van Houweling & Kars.

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.

Direct naar:
> Arbeidsrecht
> Bestuursrecht
> Onroerend goed geschillen
> Contractenrecht
> Ondernemingsrecht
> Aansprakelijkheid
> Incasso
CONCENTREERT U ZICH OP HET ONDERNEMEN TERWIJL WIJ UW BELANGEN BEHARTIGEN